Tieto pravidlá upravujú podmienky súťaže v Slovenskej republike týmto spôsobom:


1.USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Versa Interactive and Publishing, s.r.o., so sídlom Pluhová 42, 831 03 Bratislava, IČO: 35958626 (ďalej len usporiadateľ). Cieľom súťaže je podpora a propagácia služieb. Znenie súťaže je uverejnené v samotnom príspevku. resp. statuse na facebookovom profile.


2. NÁZOV, DOBA A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Názov doba a trvanie súťaže je uverejnené v samotnom príspevku na sociálnej sieti.


3. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA NA SÚŤAŽI

Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, nad 18 rokov ( Osoba mladšia ako 18 rokov potrebuje k účasti v súťaži potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo právneho(ych)
zástupcu(ov). Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa a ich rodinní príslušníci, osoby podieľajúce sa na činnostiach súvisiacich s touto súťažou, najmä s prípravou, so spracovaním a s vyhodnotením údajov pre účely súťaže.

 

4. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Do súťaže sa používateľ zapojí podľa zadania, ktoré budú stanovené v samotnom príspevku na sociálnej sieti. Usporiadateľ nie je zodpovedný za technické chyby a omyly na strane sociálnej siete, alebo súťažiaceho.

 

5. ŽREBOVANIE A VÝHRA

Usporiadateľ po skončení súťaže vyžrebuje výhercov náhodným výberom zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí spĺňajú pravidlá súťaže za účelom poskytnutia kontaktných údajov (adresa a telefonický kontakt) V prípade, že výherca neposkytne svoje kontaktné údaje do 7 dní od vyžrebovania, bude vyžrebovaný další výherca. Usporiadateľ odovzdá, alebo pošle každému výhercovi výhru na adresu (v rámci Slovenskej republiky), ktorú poskytne výherca. V prípade neprebratia, alebo odmietnutia výhry nemá výherca nárok na náhradnú výhru. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie alebo poškodenie výhry zasielanej na adresu výhercu. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby a nedostatky pri uplatnení cien výhercami, ani za eventuálne škody na zdraví a majetku výhercov, vzniknuté počas užívania výhry. Výhry nie je možné vyplatiť v peniazoch či náhradnom plnení. Výhry, ktoré si výherca nevyzdvihne, alebo ktoré sa nepodarí odovzdať do 7 dní od kontaktovania výhercu, prepadajú bez náhrady v prospech usporiadateľa súťaže na ďalšie marketingové či charitatívne účely.

 

6. OSTATNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá počas súťaže, či rozhodnúť o prerušení či úplnom zrušení súťaže. Ak dôjde k zmene týchto pravidiel, bude táto zmena riadne zverejnená na facebookovom profile. V prípade zrušenia tejto súťaže nemajú súťažiaci nárok na náhradu vynaložených nákladov či náhradu škôd, ktoré by im prípadne v súvislosti s touto súťažou vznikli. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné.


7. DANE

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov jeVýherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje účastníkov súťaže len na účely súťaže (kontaktovanie v prípade výhry, zverejnenie mena výhercu a postúpenie partnerom za účelom doručenia výhry). Informácia o ochrane osobných údajov sú dostupné na https://detiamy.sk/ochrana-osobnych-udajov