Tieto pravidlá upravujú podmienky súťaže v Slovenskej republike týmto spôsobom:


1.USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Versa Interactive and Publishing, s.r.o., so sídlom Ivanská cesta 26, 821 04 Bratislava, IČO: 35958626 (ďalej len
usporiadateľ). Cieľom súťaže je podpora a propagácia služieb. Znenie súťaže je uverejnené v samotnom príspevku. resp. statuse na facebookovom profile.


2 .NÁZOV, DOBA A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Názov doba a trvanie súťaže je uverejnené v samotnom príspevku. resp. statuse facebookovom profile.


3. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA NA SÚŤAŽI

Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, nad 18 rokov ( Osoba mladšia ako 18 rokov potrebuje k účasti v súťaži potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo právneho(ych)
zástupcu(ov). Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa a ich rodinní príslušníci, osoby podieľajúce sa na činnostiach súvisiacich s touto súťažou, najmä s prípravou, so spracovaním a s vyhodnotením údajov pre účely súťaže.

 

4. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Do súťaže sa používateľ zapojí podľa pravidiel, ktoré budú stanovené v samotnom príspevku. resp. statuse facebookovom profile. Usporiadateľ nie je zodpovedný za technické chyby a omyly na strane www.facebook.com, alebo súťažiaceho.