Všeobecné podmienky súťaží v jednotlivých periodikách vydávaných spoloč­nosťou Versa Interactive and Publishing, s. r. o. sa použijú pre súťaže vykonávané v rámci jednotlivých vydaní periodík, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže uvedené pri zverejnení súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

I. Organizátor súťaže

Oganizátorom súťaže je spoločnosť Versa Interactive and Publishing, s. r. o., so sídlom Bratislava, Pluhová 42, PSČ 831 03, identifikačné číslo 52301117, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka 137225/B (ďalej len „Versa Interactive and Publishing, s. r. o.“ alebo „organi­zátor“). Cieľom súťaže je podpora predaja jednotlivých periodík a propagácia orga­nizátora prípadne obchodného partnera, který sa podieľal na organizácii súťaže, či venovaní výhry a ceny do súťaže.

 

II. Doba trvania súťaže

Doba trvania súťaže je vždy uvedená pri prvom zverejnení súťaže v rámci toho kto­rého periodika, ako aj v každom ďalšom vydaní predmetného periodika, v ktorom je súťaž realizovaná a propagovaná. Dobu trvania súťaže stanovia vždy osobitné podmienky konkrétnej súťaže uvedené při zveřejnění súťaže.

 

III. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže sa pre účely týchto všeobecných podmienok súťaže rozumie fyzická osoba:

trvalým pobytom na území Slovenskej republiky;

- staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá na právne úkony (za osobu staršiu ako 18 rokov sa považuje osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku najneskôr v deň predchádzajúci dňu odoslania súťažného kupónu/súťažnej odpovede/súťažnej SMS podľa týchto pravidel), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak;

- ktorá splní podmienky Súťaže;

- s výnimkou zamestnancov organizátora súťaže a osôb im blízkych (osoby tvoriace domácnosť a osoby blízke v zmysle ustanovenia § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Z.z., občianskeho zákonníka);

- osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s orga­nizátorom súťaže, či reklamnými a inými spoločnosťami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže, obchodnými partnermi, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú, vrátane ich blízkych osôb v zmysle ustanovenia § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Z.z., občianskeho zákonníka.

 

IV. Priebeh súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať každý, kto akceptuje podmienky súťaže, splní podmienky uvedené v bode II. týchto všeobecných podmienok a ďalej splní nasledujúce podmienky:odpovie prostredníctvom riadne vyplneného kupónu alebo prostredníc­tvom SMS (návod na odpoveď prostredníctvom SMS bude uverejnený spolu s otázkami príslušnej súťaže v osobitných podmienkach súťaže), popr. inými
súťažnými pravidlami určeným spôsobom na súťažnú otázku;

• riadne a úplne vyplnený a vlastnoručne podpísaný odpovedný kupón alebo inú formu súťažnej odpovde zašle účastník súťaže na adresu sídla organizá­tora súťaže. Adresa pre doručovanie súťažných zásielok je Dohnányho 16, 821 08 Bratislava;

• prípadné odpovedné SMS budú zasielané na číslo uverejnené spolu so súťaž­nými otázkami v osobitných podmienkach konkrétnej súťaže.

II. Súťaž sa začína dňom, ktorý je uvedený v príslušnom vydaní periodika pri prvom zverejnení súťaže (ak nie je uvedený konkrétny dátum, dňom, kedy bolo príslušné vydanie periodika uverejnené), prípadne dňom, ktorý je uvedený v osobitných podmienkach súťaže a končí sa dňom uvedeným v samotnom zadaní súťaže a v osobitných podmienkach konkrétnej súťaže.

III. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže kupóny, odpovede a SMS došlé po dni, ktorý bol označený ako posledný deň, kedy súťaž končí. Do tohto dňa musia byť kupóny a odpovede fyzicky doručené organizátorovi súťaže, prípadne subjektom uvedeným v osobitných podmienkach konkrétnej súťaže, pričom nestačí kupóny a odpovede v tento deň zaslať prostredníctvom poštovej prepravy. Vzhľadom na osobité špecifiká odpovedí formou SMS musia byť SMS doručené vždy do konca posledného dňa konkrétnej súťaže.

IV. Vyhodnotenie súťaže a správnych odpovedí, prípadne žrebovanie, prebehne najneskôr do jedného mesiaca po ukončení súťaže, pokiaľ nie je uvedené inak v osobitných podmienkach súťaže.

V. Správna odpoveď spolu s uvedením výhercov súťaže bude uverejnená v najbližšom termíne vydania periodika publikovaného po dni, kedy bola súťaž vyhodnotená.