Tieto pravidlá upravujú podmienky súťaže v Slovenskej republike týmto spôsobom:

 

1.USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Versa Interactive and Publishing, s.r.o., so sídlom Pluhová 42, 83103 Bratislava, IČO: 35958626 (ďalej len usporiadateľ).

 

2 .NÁZOV, DOBA A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha v období od 9. 3. 2020 do 31. 12. 2020 vrátane. Súťaž sa koná na území Slovenskej republiky.

 

 

3. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA NA SÚŤAŽI

Na súťaži sa môžu zúčastniť všetci čitatelia, ktorí pošlú správne vyriešené znenie súťažných krížoviek.

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa a ich rodinní príslušníci, osoby podieľajúce sa na činnostiach súvisiacich s touto súťažou, najmä s prípravou, so spracovaním a s vyhodnotením údajov pre účely súťaže.

 

4. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Súťaž prebieha v období od 9. 3. 2020 do 31. 12. 2020 vrátane.

Súťažný kvíz a krížovka bude uverejnená v časopise Moje Zdravie raz mesačne.

Do súťaže bude zaradený každý čitateľ, ktorý pošle správne vyriešené znenie súťažných krížoviek na adresu usporiadateľa, t.j. Versa Interactive and Publishing, s.r.o., so sídlom Pluhová 42, 831 03 Bratislava spolu s prislúchajúcim súťažným kupónom, alebo pošle správne vyriešené znenie súťažných krížoviek formou SMS na vopred dané číslo.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie výhry.

Vyhlasovateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži.

 

môžu byť usporiadateľom súťaže v priebehu súťaže náhodne kontrolované a zároveň budú použité pri konečnom určení výhercov po skončení súťaže.

 

5. ŽREBOVANIE A VÝHRA

Usporiadateľ po skončení súťaže vyžrebuje výhercov náhodným výberom zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí spĺňajú pravidlá súťaže. Usporiadateľ odovzdá, alebo pošle každému výhercovi výhru na adresu, ktorú poskytne výherca. V prípade neprebratia, alebo odmietnutia výhry nemá výherca nárok na náhradnú výhru.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie alebo poškodenie výhry zasielanej na adresu výhercu. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby a nedostatky pri uplatnení cien výhercami, ani za eventuálne škody na zdraví a majetku výhercov, vzniknuté počas užívania výhry.

Výhry nie je možné vyplatiť v peniazoch či náhradnom plnení.

nevyzdvihne alebo ktoré sa nepodarí odovzdať do 7 dní od kontaktovania výhercu, prepadajú bez náhrady v prospech usporiadateľa súťaže na ďalšie marketingové či charitatívne účely.

 

6. OSTATNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá počas súťaže, či rozhodnúť o prerušení či úplnom zrušení súťaže. Ak dôjde k zmene týchto pravidiel, bude táto zmena riadne zverejnená na stránkach www.detiamy.sk. V prípade zrušenia tejto súťaže nemajú súťažiaci nárok na náhradu vynaložených nákladov či náhradu škôd, ktoré by im prípadne v súvislosti s touto súťažou vznikli.

 

Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné

 

7. DANE

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje účastníkov súťaže len na účely súťaže (kontaktovanie v prípade výhry, zverejnenie mena výhercu a postúpenie partnerom za účelom doručenia výhry).

Informácia o ochrane osobných údajov sú dostupné na www.detiamy.sk