I. Úvodné ustanovenia


Tieto podmienky upravujú registráciu a účasť v testovaní dojčenského mlieka HiPP s Maminkou (ďalej len Služba) prevádzkovanú spoločnosťou Versa Interactive and Publishing, s.r.o., so sídlom Ivanská cesta 26, 821 04 Bratislava, IČO: 35958626 (ďalej len Prevádzkovateľ).

 

II. Registrácia


1. Užívateľ Služby (ďalej len Člen) získa registráciou do Služby na internetových stránkach www.detiamy.sk (ďalej len Internetové stránky) možnosť zúčastniť sa testovaní produktov HiPP. Členstvo v službe je podmienené a závisí na prijatí týchto podmienok a vylúčení alebo obmedzení zodpovednosti v týchto podmienkach. Odoslaním žiadosti o členstvo na internetových stránkach vyjadruje Člen svoj súhlas s podmienkami a s ich znením.                                                                    2. Spôsob registrácie a požadované údaje na registráciu do Služby stanovuje Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ je oprávnený pravidlá pre registráciu do Služby meniť, a to kedykoľvek, či už po predchádzajúcom upozornení alebo bez predchádzajúceho
upozornenia.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený pozastaviť alebo zrušiť registráciu člena v prípade, že registrovaný člen poruší pri registrácii alebo pri poskytovaní Služby ustanovenia týchto podmienok, alebo právne predpisy, podmienky konkrétneho testovania, alebo iné akcie organizované v rámci Služby, alebo ak má Prevádzkovateľ dôvodné podozrenie, že registračné údaje člena užíva okrem člena ešte ďalšia osoba. V prípadoch uvedených v tomto odseku nevzniká nárok na vrátenie prípadných nákladov člena, ani na náhradu škody.
4. Registrovať sa môžu plne svojprávne fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým alebo prechodným bydliskom na území Slovenskej republiky. Z registrácie sú vylúčení zamestnanci Prevádzkovateľa a osoby im blízke, v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
5. Člen vyplnením registračného formulára a odsúhlasením týchto podmienok na Internetových stránkach registruje do Služby nielen seba, ale aj svoje deti, ktoré nedovŕšili 13 rokov a ktorých je zákonným zástupcom, ktoré sa budú spolu s členom zúčastňovať daného testovania (spoločne ďalej len Testovacia rodina) . Registrovaného člena je Prevádzkovateľ oprávnený vybrať a osloviť ho pre testovanie.
6. Člen je povinný pri registrácii uvádzať len správne a pravdivé údaje a pri ich zmene je povinný ich aktualizovať. V rámci Služby môže byť jeden člen zaregistrovaný iba raz.

 

III. podmienky testovania


1. Člen vybraný Prevádzkovateľom pre testovanie konkrétneho produktu (ďalej len Produkt) bude informovaný zástupcom Prevádzkovateľa. Po odsúhlasení testovania Produktu Členom v termíne stanovenom Prevádzkovateľom bude Prevádzkovateľom členovi na jeho adresu uvedenú pri registrácii doručený Produkt vrátane postupu hodnotenia Produktu, a to v Prevádzkovateľom stanovenom termíne, spravidla do 7 pracovných dní od odsúhlasenia testovania. Člen je povinný Produkt prevziať v termíne stanovenom Prevádzkovateľom.

2. Vybraný Člen je oprávnený testovanie Produktu odmietnuť iba pred odoslaním testovaného Produktu.
3. Člen je povinný Produkt riadne otestovať podľa podmienok a harmonogramu testovania konkrétneho Produktu stanovených Prevádzkovateľom.
4. Člen je povinný v termíne stanovenom v harmonograme testovania Produktu vyhodnotiť testovanie Produktu vyplnením online dotazníka zaslaného Prevádzkovateľom a spísaním hodnotenia s relevantnými údajmi k danému testovaniu v rozsahu minimálne 500 znakov.
5. Testovacia rodina sa zaväzuje vykonať testovanie Produktu bez nároku na odmenu, pričom po riadnom a včasnom prevedení testovania Produktu a zaslania jeho hodnotenia je Člen oprávnený si Produkty ponechať.
6. V prípade, že Člen poruší akékoľvek povinnosti stanovené v tomto článku, je Prevádzkovateľ oprávnený okamžite vylúčiť člena z testovania Produktu a nahradiť ho iným členom.
7. V prípade, že Člen poruší povinnosti uvedené v ods. 3. a 4. tohto článku, je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi obvyklú cenu Produktu a náklady na doručenie Produktu.
8. Člen berie na vedomie, že nesie všetku zodpovednosť za seba aj Testovaciu rodinu pri testovaní Produktu aj prípadnú ujmu spôsobenú v súvislosti s testovaním. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví, škodu na majetku či iné škody alebo ujmy vzniknuté testovaním produktov, užívaním Služby a to bez ohľadu na ich príčinu.


IV. Ostatné práva a povinnosti člena


1. Člen je povinný zabezpečiť svoje registračné údaje pred ich zneužitím zo strany tretej osoby.
2. Hodnotenie Člena nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Hodnotenie nesmie obsahovať  vulgárne či obscénne výrazy a urážky, prejavy agresie a ponižovanie, akúkoľvek diskrimináciu (najmä rasovú, národnostnú, náboženskú, z dôvodu pohlavia, zdravotného stavu), alebo jej propagáciu. Hodnotenie nesmie porušovať práva tretích strán (najmä autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobrej povesti právnickej osoby).


V. Licenčná zmluva a súhlas s uverejnením fotografií a videí


1. Člen zaslaním hodnotenia, fotografií či videí (ďalej spoločne len Príspevok) podľa týchto podmienok prehlasuje, že

  • je ich autorom, vytvoril ich samostatne a je výlučným držiteľom autorského práva bez akéhokoľvek obmedzenia, vrátane všetkých výlučných práv osobnostných a výlučných práv majetkových. Člen ďalej prehlasuje, že mu bol udelený bezpodmienečný súhlas osôb, ktoré sú v Príspevku vyobrazené, prípadne iným spôsobom zachytené tak, že je možné ich podľa tohto Príspevku identifikovať, s jeho uverejnením.
  • udeľuje Prevádzkovateľovi bezplatne výhradnú licenciu na všetky spôsoby použitia Príspevku zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len "občiansky zákonník") a zákona 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len "autorský zákon"), a to v neobmedzenom rozsahu, vrátane práva bez obmedzení upraviť či inak meniť Príspevok, jeho názov alebo označenie autora, práva spojiť Príspevok s iným dielom alebo ho zaradiť do diela súborného a prezentovať ho na verejnosti, najmä nie však výlučne publikáciou v tlačených periodikách či na  internetových stránkach Prevádzkovateľa, a to aj pre reklamné a marketingové účely nielen Prevádzkovateľa, ale aj tretích osôb, najmä výrobcu, dovozcu alebo distribútora Produktu. Licencia nie je nijako územne alebo časovo obmedzená a nie je obmedzená čo do množstvového rozsahu. Prevádzkovateľ nie je povinný licenciu využiť. Člen dáva Prevádzkovateľovi oprávnenie poskytnúť či postúpiť licenciu v celom rozsahu ďalej tretím osobám;
  • všetky nároky tretích osôb vyplývajúce z vytvorenia a použitia Príspevku boli ku dňu odovzdania Príspevku uspokojené
  • zverejnením Príspevku Prevádzkovateľom a jeho ďalším použitím nevznikne Prevádzkovateľovi žiadny záväzok voči tretím osobám, nebudú neoprávnene zasiahnuté autorské ani iné práva alebo oprávnené záujmy tretích osôb, najmä autorské právo, právo na ochranu osobnosti či dobrej povesti tretích osôb.

2. Prevádzkovateľ prijíma udelené oprávnenie vo vyššie uvedenom rozsahu a za vyššie uvedených podmienok. Všetky Príspevky sa ich zaslaním Členom stávajú majetkom Prevádzkovateľa.
3. V prípade, že sa vyššie uvedené vyhlásenie člena ukáže v ktorejkoľvek svojej časti nepravdivé, je Člen povinný Prevádzkovateľovi uhradiť vzniknutú škodu vrátane ušlého zisku a akékoľvek ďalšie náklady Prevádzkovateľa vynaložených pri vymáhaní jeho práv.
4. Člen ďalej v súlade s paragraf 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka súhlasí s tým, že mená Testovacej rodiny alebo Príspevky týkajúce sa Testovacej rodiny zachytávajúce ich prejavy osobnej povahy (podobizeň, písmo, hlas a pod.), Môžu byť bezplatne použité ľubovoľným spôsobom, v ľubovoľnom množstve, a to aj opakovane pre reklamné a marketingové účely nielen Prevádzkovateľa, ale aj tretích osôb, najmä výrobcu, dovozcu alebo distribútora Produktu, najmä môžu byť zverejnené v médiách, na internete alebo v propagačných materiáloch Prevádzkovateľa v súvislosti s prezentáciou testovacieho klubu Maminka a výsledkov jednotlivých testovaní, či užívaním výhod testovacieho klubu Maminka, a to ako v priebehu členstva v testovacom klube Maminka, tak po dobu 2 rokov po zániku členstva a Príspevok či jeho časť možno užiť v spojení s akýmkoľvek iným obsahom (textom, obrazom, grafikou, zvukom)

 

VI. Záverečné ustanovenia


1. Tieto podmienky a vzťahy v nich upravené sa riadia slovenským právom s výnimkou noriem kolíznych. Všetky  prípadné spory vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Službou budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
2. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť tieto podmienky testovacieho klubu Maminka. Informáciu o takejto zmene bude publikovať na Internetových stránkach najneskôr 14 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny. V prípade zmeny čl. V týchto podmienok bude nevyhnutné ich odsúhlasenie Členom.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť Službu.
4. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 21.8.2020