-                 súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR;

-                 plnenie zmluvy medzi správcom a subjektom údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR;

- plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (predovšetkým účtovné, daňové a archivačné);

-                 ochrana oprávnených záujmov správcu či tretej strany podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (predovšetkým za účelom marketingových aktivít, vymáhania oprávnených nárokov správcu, ochrana majetku správcu, spracovania cookies).

 

Informácie podľa článku 13 GDPR: Informácie poskytované v prípade, že osobné údaje sú získavané od subjektu údajov

 

- subjekt údajov má právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom,

-                 subjekt údajov má právo požadovať opravu alebo výmaz osobných údajov, poprípade obmedzenie spracúvania, a vzniesť námietku proti spracúvaniu a taktiež aj právo na prenositeľnosť údajov, subjekt údajov má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov,

-                 v prípade, že je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase subjektu údajov so spracúvaním, je tento súhlas kedykoľvek odvolateľný,

-                 osobné údaje sú spracúvané len po dobu nutnú k účelu spracúvania. V prípade, že sú osobné údaje získavané na základe zmluvného vzťahu medzi subjektom údajov a správcom, sú osobné údaje uchovávané po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvy. Po uplynutí maximálnej doby spracúvania môžu byť osobné údaje uchovávané len pre účely štátnej štatistickej služby, pre účely vedecké, pre účely archívnictva alebo po dobu požadovanú právnymi predpismi,

-                 osobné údaje nie sú prenášané do tretej krajiny,

-                 správna nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.

 

Informácie podľa článku 15 GDPR: Právo na prístup k osobným údajom

 

Subjekt údajov má právo získať potvrdenie, či jeho osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané, a ak je tomu tak, má právo získať prístup k osobným údajom a k ďalším informáciám.

Subjekt údajov má právo na poskytnutie kópie osobných údajov spracúvaných správcom. Za ďalšie kópie môže správca účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov.

 

Informácie podľa článku 16 GDPR: Právo na opravu

 

Subjekt údajov má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.

 

Informácie podľa článku 17 GDPR: Právo na výmaz

 

Subjekt údajov má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ak je na to poskytnutý dôvod. To sa neuplatní, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné predovšetkým za účelom splnenia právnej povinnosti a pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

 

Informácie podľa článku 18 GDPR: Právo na obmedzenie spracúvania

 

Subjekt údajov má právo na to, aby správca za určitých situácií obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov.

Informácie podľa článku 19 GDPR: Oznamovacia povinnosť

 

Správca oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo výmazy osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie.

 

Informácie podľa článku 21 GDPR: Právo vzniesť námietku

 

Z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie má subjekt údajov právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov.

 

Informácie podľa článku 34 GDPR: Oznamovanie prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov

 

Ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody subjektu údajov, má správca povinnosť toto porušenie bez zbytočného odkladu subjektu údajov oznámiť.

 

Versa Interactive and Publishing, s.r.o.